KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Forma Ulaşın!

PROASİST TEKNİK HİZMETLER A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
ProAsist Teknik Hizmetler A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak,her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile iş sözleşmesi kurulması amacıyla yapılan görüşmeler, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin devamı ile iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından İş Kanunu’nda öngörülmüş olan zamanaşımı süreleri ile diğer mevzuatta öngörülen süreler boyunca işlenebilecek ve saklanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından Şirkete yapmış olduğunuz iş başvurusunun ve iş sözleşmesinin kurulup kurulmayacağı ile hangi şartlarda iş sözleşmesinin kurulacağının değerlendirilmesi ile iş sözleşmesi ilişkisi içerisinde tarafların edimlerini yerine getirmeleri için uygun zeminin sağlanması, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması, ödenmesi gereken vergiler ile diğer ödemelerin yapılabilmesi, işyeri güvenliğinin, çalışma düzeni ve disiplinin sağlanması amacıyla, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve mevzuatta öngörülen diğer sebeplerle işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından Şirkete yapmış olduğunuz iş başvurusunun ve iş sözleşmesinin kurulup kurulmayacağı ile hangi şartlarda iş sözleşmesinin kurulacağının değerlendirilmesi ile iş sözleşmesi ilişkisi içerisinde tarafların edimlerini yerine getirmeleri için uygun zeminin sağlanması, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması, ödenmesi gereken vergiler ile diğer ödemelerin yapılabilmesi, işyeri güvenliğinin, çalışma düzeni ve disiplinin sağlanması amacıyla, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ve mevzuatta öngörülen diğer sebeplerle iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda iş sözleşmesinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi ve iş sözleşmesinin kurulması durumunda karşılıklı edimlerin ifa edilebilmesi ve bu kapsamda Şirketin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nda Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirkete KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sultan Selim Mah.. Yunus Emre Caddesi Topçu İşmerkezi No:1 Kat:4 D:10 4. Levent / Kağıthane / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@proasist.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.


 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan ProAsist Teknik Hizmetler A.Ş. ’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla iletilebilecektir.

Diğer yandan aşağıda belirtilen hallerin KVKK kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:

 • a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 • d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.

 • a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talep Formu

 • c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Aşağıda yer verilen tabloda kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi Şirketimize ulaştırabileceğiniz yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2.fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sultan Selim Mah.Yunus Emre Caddesi Topçu İşmerkezi No: 1 Kat: 4 D: 10 4. Levent / Kağıthane / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@proasist.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gön. Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek kimliğini
tevsik edici belge ile başvurması)

Sultan Selim Mah. Yunus Emre Caddesi Topçu İşmerkezi No: 1 Kat: 4 D: 10 4. Levent / Kağıthane / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Sultan Selim Mah. Yunus Emre Caddesi Topçu İşmerkezi No: 1 Kat: 4 D:1 0 4. Levent / Kağıthane / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla
tebligat

Sultan Selim Mah. Yunus Emre Caddesi Topçu İşmerkezi No: 1 Kat: 4 D: 10 4. Levent / Kağıthane / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.Yazılabilir Başvuru Formu 'nu indirmek için tıklayınız.